/ Allmänt /

Den utrotningshotade människan

 Det som är trösterikt med historien är att alla onda imperier förr eller senare kollapsar.

Det som inte är fullt lika trösterikt är att de efterföljande imperierna inte nödvändigtvis innebär att världen förbättras.

Rom ersattes av den katolska kyrkans ideologiska makt över massorna och av det ortodoxa Bysans religiösa diktatur.

Aldrig så motiverade folkliga uppror tenderar att snabbt övergå i diktatur. De franska och ryska revolutionerna bevisar det.

Den amerikanska revolutionen ledde till fortsatt slakt på urbefolkningen och framväxten av 50 stater som med stark ekonomisk tillväxt, förtryck och våld tog kontrollen över världen.

De forna våldsbenägna dynastierna i Mellanöstern (Assyrien, Persien med flera) ersattes av precis lika våldsbenägna dynastier.

Kejsarmakten i Ryssland ersattes av Stalins terrorvälde.

Stalins terrorvälde ersattes av Putins till demokrati maskerade diktatur.

Kejsarmakten i det envist överlevande Tyska riket – med undantag för ett kort demokratiförsök på 1920-talet - ersattes av diktatorn Hitlers fansansfulla expansiva nazism.

Det finns många fler exempel, inte minst i Afrika och Sydamerika. Och det väldiga Kina styrs av en liten elit som kontrollerar befolkningen och förföljer och mördar oliktänkande.

I själva verket är för närvarande endast 22 av världens 195 stater (11 procent) fullvärdiga demokratier. Nästan 90 procent är det inte. Detta enligt Demokratiindex, ett index som årligen sammanställs av den brittiska tidningen The Economist.

Bland världens ledande demokratier finns Sverige, Norge, Island, Finland, Danmark, Irland och Nya Zealand.

Den riktigt positiva utvecklingen efter en totalitär dynasti (Nazityskland) är utvecklingen i Europa från 1945 och fram till våra dagar. EU är ett fredsprojekt styrt av flera demokratiska länder.

FN är ett försök att ena världens länder men lider svårt av att fem nationer i FN:s säkerhetsråd har veto – rätt att stoppa – beslut de finner oacceptabla. Det rör sig om USA, Storbritannien, Frankrike, Kina och Ryssland.

Dessa fem nationer är ständiga medlemmar i FN:s säkerhetsråd.

Med ett sådant system bevisar mänskligheten återigen sin oförmåga att säkra och utveckla jorden till gagn för jordens alla medborgare. Att ha och inte ha-regeln gäller fortsatt.

Som en följd av detta fortsätter miljöförstöringen och krigen som om historiens många misslyckanden inte lärt mänskligheten någonting.

Det fossila bränslet har resursstarka företrädare med stort inflytande över världens utveckling. Den minst lika inflytelserika vapenindustrin ser till att få avsättning för sina produkter genom att kontinuerligt initiera små och större krig världen över.

Terrorbalansen består

De fem länderna med vetorätt kan när som helst stoppa alla försök att rädda jordens miljö eller att nedrusta de enorma vapenarsenalerna för en mer fredlig samvaro mellan nationerna på jorden.

USA och dess allierade å ena sidan och Ryssland och Kina å den andra skulle aldrig komma på tanken att börja nedrusta eftersom ena sidans nedrustning innebär en förskjutning till ”motståndarsidans” fördel.

Terrorbalansen består även efter det kalla kriget.

Den numera ganska stora klimatrörelsen som engagerar jordens unga ses som ett hot mot den globala olje- och gasindustrin vilket innebär att de fem ledande FN-nationerna hårdnackat håller emot.

Vi ska minnas att vapenindustrin i de fem länderna till stor del finansieras av just olje- och gasindustrin.

14 av världens 20 största företag finns i USA, Storbritannien och Frankrike där just oljebolagen har framträdande positioner.

Money talks, som amerikaner har en benägenhet att cyniskt konstatera.

Samtidigt finns positiva tecken på en grön omställning inom energiområdet. Solkraft och vindkraft är två goda exempel på det. Men omställningen går långsamt därför att de olje- och gasproducerande länderna håller emot.

Den troliga utvecklingen är ändå att den gröna linjen vinner. Miljöförstöringen är en säker väg mot jordens undergång vilket även de fem ledande FN-nationerna inser.

Nu gäller det snarare för USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien att snabbt skaffa sig kontrollen även över de nya energikällorna. En utveckling som redan är igång.

Mänsklighetens sätt att tänka i hierarkiska strukturer består. Alltid ska någon finnas överst och alltid ska de många finnas längst ner i pyramiden.

Det huvudsakliga redskapet för denna ordning är givetvis marknadsekonomin. Mammon styr om man så vill. Det är med marknadsekonomin som redskap de mest resursstarka nationerna upprätthåller sin kontroll över världen.

För att uppnå sin maktposition har världsledarna under många hundra år skövlat jorden på naturtillgångar och förslavat miljoner och åter miljoner människor.

De extremt lågavlönade fabriksarbetarna i Asien visar att det även nu pågår en precis lika hänsynslös exploatering av fattiga människor som det gjorde när sydstaternas plantageägare i USA sålde och köpte slavar.

Black Lives Matter-rörelsen som började i USA så sent som i år visar att förtrycket av USA:s  fattiga befolkning består.

1960-talets medborgarrättskämpar Rosa Parks och Martin Luther King Jr vann viktiga segrar för den afroamerikanska befolkningen men det visar sig att det är långt kvar innan allas lika värde är en princip som styr även i den nation som felaktigt kallar sig världens ledande demokrati.

Marknadsekonomins absurda konsekvens

Marknadsekonomins yttersta konsekvens är det rådande förhållandet att de åtta rikaste privatpersonerna, enligt hjälporganisationen Oxfam, äger lika mycket som den fattiga hälften av världens befolkning.

I alla västländer som kallar sig civiliserade återfinns i stort sett samma absurditet. Några få svenska finansfamiljer har tillskansat sig sådana rikedomar att de utan bekymmer på ett dramatiskt skulle kunna förbättra livsvillkoren för de hundratusentals medborgare som knappt har råd att köpa mat och betala hyran.

På listan över världens främsta demokratier (se ovan) finns inte USA med. Det gör inte Kina eller Ryssland heller som båda befinner sig i botten.

 När människan för ungefär 10 000 år sedan lämnade nomadlivet och började med sina befästa byar, stadsstater och sina nationalstater gick något väsentligt förlorat.

Maktbalansen mellan värld och människa vändes upp och ner.

Tidigare var människan underordnad världen och bad världen om hjälp att leva ett drägligt liv.

Numera får världen - om den kunde - be människan om nåd.

Människans metodiska nedmontering av världen ser ut att bli ett framgångsrikt fälttåg.

Världen ska dö om det så är det sista människan gör och det blir naturligtvis det sista människan gör.

Människan utplånar världen och därmed sig själv.

En liten ynklig blinkning, omärklig för andra än oss själva i ett ointresserat kosmos, och så återvänder allt till mörker igen.

Människans liv är ändligt. Det tar slut inte bara på individuell nivå utan även på den mer abstrakta nivå vi brukar kalla mänskligheten.

Människan har en sällsynt förmåga att visserligen göra vetenskapliga upptäckter men i samma stund tillverka dödsmaskiner vända just mot människan själv.

Homo sapiens är inte skapelsens krona. Homo sapiens är skapelsens tragiska misstag.

Det gigantiska felvalet av väg inleddes som sagt när människan gjorde sig själv till alltings herre.

Nomadlivet tärde inte nämnvärt på världens balans. Miljön förblev ungefär densamma i tusentals år.

Det grävdes inte efter olja eller uran eller guld eller gas eller något annat som får dagens mänsklighet att konstruera massförstörelsevapen och ständigt förklara krig.

Det gamla Afrika, det gamla Australien och det gamla Amerika behövde inte de förödande ”civilisationer” som rekordsnabbt ödelade kontinenterna och deras i stort sett fredliga innevånare i sin jakt på naturtillgångar.

Världsförstörande imperier

Det paradoxala, och medvetet förljugna, är att några av de värsta massmördarimperierna i historien kallar sig civiliserade.

Med lögner, svek, våld och stöld bygger imperierna sina världsförstörande livsstilar som under varje byggsten döljer de många offrens blod.

Civilisationerna säger sig söka upplysning, frihet och jämlikhet men söker i verkligheten endast resurser för att upprätthålla det egna välståndet.

Det är den tragiska sanningen om mänskligheten.

Inom sig bär varje civilisation sin egen undergång av det enkla skälet att människorna som utsett sig till ledare aldrig inser faran med ekonomiskt förtryck, censur och statlig terror.

Människan bär i sig en ständig längtan efter frihet vilket ofelbart leder till nya konflikter så länge de ledande nationerna vägrar lämna över delar av sin makt till fattiga nationer.

Så länge människan inte förstår sig själv är hon dömd till undergång.

Kärnvapnen, miljöförstöringen och de ekonomiska orättvisorna är omsorgsfullt uttänkta och genomförda av människan till synes i syfte att radera sig ur historien efter lite drygt 200 000 år vilket motsvarar ett ögonblick på den kosmiska skalan.

Homo erectus, den människoart som föregick Homo sapiens, existerade i nästan två miljoner år. Homo sapiens har än så länge existerat i ungefär en tiondel av den tiden.

Du måste ändra ditt liv, uppmanade den tyske diktaren Rainer Maria Rilke och den uppmaningen gäller i hög grad mänskligheten.

Etablerandet av en annan ekonomisk världsordning och en snabb övergång till miljövänliga energikällor är åtminstone början till ett försök att rädda jorden och mänskligheten.

Ytterst handlar det om att människans hjärna behöver växla från hierarkiskt tänkande till demokratiskt tänkande.

Det är bara att välja – liv eller död.