/ Allmänt /

Kampen om väljarnas hjärnor

 Företag investerar årligen tusentals miljarder dollar på den lilla yta i vår hjärna som är mottaglig för marknadsföring.

Företagens syfte med sin marknadskommunikation är att försöka bli kundernas förstaval vid köp av företagens produkter.

Vi vet av lång erfarenhet att metoden fungerar utmärkt.

Inom marknadsföring använder man sedan länge ett amerikanskt uttryck för denna strävan:

Top of mind.

Att ”ligga Top of Mind” är givetvis en eftersträvandsvärd marknadsposition för alla företag.

I mediebruset tvingas vår hjärna prioritera hårt. I de tusen budskapens vardag får 997 budskap vackert acceptera att sorteras bort.

Det kostar enormt mycket tid, energi och inte minst intelligens för företagen att erövra en plats  bland de tre första och att behålla och utveckla denna plats.

Den här logiken är intressant även för politiska partier.

Vad betyder lagen om att påverka den selektiva perceptionen för våra riksdagspartiers möjligheter till framgång bland väljarna?

Att vara väljarnas förstaval borde vara intressant för alla partier.

I dagens splittrade och polariserade politiska landskap finns goda förutsättningar att vara det parti väljarna tänker på att välja först när de går till valurnorna.

Historien har lärt oss att det efter varje starkt imperium uppstår en period av kaos och osäkerhet där många små aktörer kämpar om människornas förtroende. Till sist vinner en av dessa aktörer och blir nästa imperiebyggare.

För att uppnå målet "Top of mind" krävs vilja till förändring hos de tidigare vinnarna bland de svenska väljarna.

Det handlar om att återupptäcka den ideologiska grunden, formulera orubbliga budord och om att i all kommunikation eftersträva hög räckvidd, hög energi och orubblig konsekvens.

Här följer alldeles gratis ett litet förslag i 10 steg till hur man skulle kunna göra:

1. Utgå alltid endast från partiets ideologiska värdegrund.

Den ideologiska värdegrunden är partiets viktigaste tillgång. Men för att vara användbar kommunikativt behöver värdegrundens essens lyftas fram tydligt. Låt oss kalla det att man gemensamt inom partiet formulerar ”budord” som kan användas som utgångspunkt för marknadsföring.

Budorden är att betrakta som Moses stentavlor. Ändra dem aldrig.

Budorden anpassas inte till tidsandan eller – vilket är ännu värre – till dagsaktuella taktiska situationer i politiken.

Man bör göra tvärtom. Den ideologiska värdegrunden innehåller lösningen på alla uppkommande problem oavsett år och dag. Det är därför den är den ideologiska värdegrunden.

Om partiets företrädare inte visar orubblighet i sitt förtroende för partiets ideologiska värdegrund så är det omöjligt att vinna förtroende hos de väljare partiet försöker attrahera.

Vi ser i dagens vandringar inom den svenska väljarkåren tydliga exempel på vad vacklandet kring den ideologiska värdegrunden leder till för socialdemokraterna och moderaterna.

Konkurrenterna – som är ideologiskt förankrade, tydligare och mer konsekventa – hämtar väljare till sina partier utan att socialdemokrater och moderater tycks förstå vad som är motmedlet.

De ”budord” som ska formuleras inom partiet är svaret. Och att formulera dessa budord kräver hela partiets odelade engagemang.

Man behöver vara grundlig och ta god tid på sig.

Man behöver också tänka funktionellt vilket betyder att det är rätt få budord som ska formuleras, helst färre än 10.

Att skriva kortfattade texter som är meningsfulla tar lång tid. Det är mycket svårare att skriva korta texter än att skriva långa texter.

--Vi har inte tid att vara grundliga, kanske någon partiföreträdare oreflekterat invänder.

Om man inte har tid att göra rätt så har man endast tid att göra fel.

Budordens kvalitet avgör faktiskt hur framgångsrika ni blir inom ert parti.

När ni är överens om era budord bör ni diskutera dem internt tills ni tillsammans känner att de står för er värdegrund i alla avseenden.

Allt som är viktigt finns med. Allt som är oviktigt/främmande finns inte med.

Observera att budorden är ert interna uppdrag förankrat i ert eget sätt att tänka, känna och fungera.

Budorden sammanfattar er ideologi. Lägg därför aldrig ut ert interna arbete med budorden på entreprenad.

När budorden är stadfästa har ni grunden för ett strategiskt proaktivt arbete vars syfte är att erövra positionen som en varaktig dominerande faktor i svensk politik.

2. Forma budskap utifrån budorden.

Det är inte budorden ni ska kommunicera med omvärlden. Budorden fungerar inte ute på den brusande budskapsmarknaden.

Om ni försöker kommunicera med era budord blir ni genast överröstade av konkurrenterna som anlitar skickliga copywriters som vet hur man fångar väljarnas intresse.

Konsten att formulera effektiva budskap är således väsentlig. Om man inte behärskar denna konst till fulländning vinner man inte. Anlita proffs.

Skillnaden mellan budorden och budskapen är att budorden lever i en evig värld medan budskap lever i nuet.

Budskapsformulering handlar om att använda era budord för att kunna förmedla er ideologiska värdegrund.  Så här ser det ut:

a) Ideologisk värdegrund.

b) Budord.

c) Budskap.

De budskap ni kommunicerar med era målgrupper i väljarkåren ska stanna i minnet. Era väljare ska kunna väckas mitt i natten och genast berätta vad ert parti står för. De ska med stolthet berätta att det parti de tycker bäst om har formulerat sanningar som är mycket viktiga för dem. De kan berätta för andra väljare om partiets sanningar.

3. Ständig närvaro.

Var ständigt närvarande med era budskap i mediebruset. I dag är det tack vare sociala medier i princip gratis att alltid finnas med. Det kostar tid och energi att alltid vara på plats och att vara aktiv när man är på plats.

Därför behöver fler än partiets informationsavdelning involveras i arbetet. Engagera därför era kärnväljare i arbetet. Engagera tusentals människor. Gör det inte endast inför nästa val. Gör det nu, gör det alltid.

Ständig närvaro i mediebruset innebär att man inte missar något tillfälle att påverka väljarna i rätt riktning. Förmedla era budskap dygnet runt. Många människor i dag är förvånansvärt ofta vakna mitt i nätterna och då gör de samma sak som de gör på dagarna – de surfar på nätet.

Upprepning är all inlärnings moder. Gapa inte, härja inte, var inte obalanserad. Men grundregeln är att man heller aldrig ska vara tyst. Väljarna har inte tid att invänta era konstpauser.

4. Kampanjer.

Med den ständiga närvaron som grund i er kommunikation med väljarna koncentrerar ni er kraft på särskilt viktiga delar i er ideologiska värdegrund i 3-4 årliga kampanjer.

Att genomföra en kampanj är detsamma som att kraftsamla kring väsentligheter.

Kampanjer planeras. Gör en förstudie. Prata med utvalda delar av målgruppen inför kampanjen. Vad vill de veta om ert partis ideologiska värdegrund? Hur och när vill de bli kontaktade för att bäst ha möjlighet att förstå ert budskap? Vad vill de veta – och vad vill de inte veta?

För varje kampanj sätter ni kommunikativa mål – vad vill ni att väljarna ska uppfatta, hur ska de uppfatta det, när ska de uppfatta det, hur många ska höra/se ert budskap, hur många av dessa ska gilla och hur många av dessa ska agera positivt på er kampanj?

Mycket att tänka på. Men livsnödvändigt. Lämna inget åt slumpen.

Utvärdera efter kampanjen. Budskap som fungerat blir kvar. Budskap som inte fungerat tas bort. Positiva väljare tas om hand och ingår i er bas för fortsatt kommunikation.

5. Budskapen till er primära målgrupp.

Alla partier har en primär målgrupp. Det är den gruppen som politiker brukar kalla partiets kärnväljare. Utan kärnväljarna finns inte partiet.

Eftersom ni naturligtvis vänder er i första hand till era kärnväljare – er primära målgrupp – med era budskap så ska alla budskap anpassas till dem.

Utan era kärnväljares fortsatt starka lojalitet är ni förlorade. Erbjud aldrig något till någon presumtiv väljare innan ni först erbjudit det till era kärnväljare.

Förankra er kommunikation med er primära målgrupp innan ni vänder er till er sekundära målgrupp. Slå vakt om de egna.

6. Budskapen till er sekundära målgrupp.

Använd i grunden samma budskap som till den primära målgruppen men var betydligt mer ödmjuk och försiktig.

Det handlar nu inte om att – likt ett fotbollslag bland sina fans – stå och jubla med de redan frälsta.

Det handlar om att inleda en dialog med människor ni inte känner så bra.

Det kan i flera fall även handla om dialog med människor ni kände men som nu skaffat sig nya vänner.

Innan ni vänder er till er sekundära målgrupp har ni gjort er hemläxa. Ni har studerat vilka väljare som mest troligt ingår i er sekundära målgrupp. Ni vet hur de tänker, känner och fungerar.

Börja med att sända ut försiktiga trevare. Tala lugnt och sakligt.

Be om tillåtelse att få lyssna på väljarna i er sekundära målgrupp.

Jo, ni läste rätt.

Ni ska be om tillåtelse att få lyssna på väljarna i er sekundära målgrupp.

Det är nämligen långt ifrån självklart att denna väljargrupp är öppen för dialog med er.

Var försiktiga men var samtidigt tappra. Ni håller dörren öppen, ni sänder milda påminnelser om er önskan till dialog men ni uppfattas aldrig som tjatiga. Klokhet vinner alltid i längden och det är i längden ni ska vinna.

7. Från ord till handling.

Efter er första kontakt med er sekundära målgrupp så har ni fått positivt gensvar från några av väljarna i målgruppen. De är redo att lyssna på vad ni har att säga. Så fungerar det alltid.

Ert budskap i detta läge avgör er framgång.

Eftersom ni förstått det här så är ni förberedda. Ni berättar lugnt och sakligt vad ni har att förmedla vid en tid, på ett sätt och på en plats som är bekväm för målgruppen.

Det ni förmedlar har ni först förankrat hos er primära målgrupp (kärnväljarna). Det är partiet och dess kärnväljare som gemensamt talar med nya presumtiva väljare.

Att göra på något annat sätt är fel.

Vad ni nu vill veta är om den sekundära målgruppen kan ha vänligheten att granska ett förslag ni utarbetat, ett förslag med förbättringar för den (primära och) sekundära målgruppen.

Ni vill fatta politiska beslut i det ni tror är rätt riktning men ni vill först veta om de politiska beslut ni planerar är önskvärda hos de väljargrupper ni vill attrahera.

Att göra på något annat sätt är fel.

8. Diskretion.

Naturligtvis är er kommunikation med era målgrupper något som ni helt styr över själva. Det är alltså inte så att man i någon naiv tro på välvilja hos konkurrenterna skickar över sina planer till dem.

Kommunikationen med väljarna är ett ständigt pågående arbete som planeras och genomförs av er. Ni sköter själva all dialog utifrån er egen kommunikationsplan.

Era konkurrenter förutsätter att ni bearbetar väljargrupper. De gör likadant utan att berätta något om sitt arbete för er.

9. Taktiska och operativa problem i politiken.

Som alla vet uppstår emellanåt kniviga lägen i politiken och då gäller det att manövrera rätt. Det som för stunden framstår som den taktiskt bästa lösningen för partiet kan strategiskt vara den sämsta lösningen för partiet.

Man vinner slaget men förlorar kriget.

Än värre är om partiet offrar sin själ på det dagsaktuella altaret. En aldrig så viktig omröstning i riksdagen får inte innebära att era kärnväljare inte längre känner igen sitt parti.

Exempelvis är det, hur fräsigt det än kan framstå i partistyrelsen, ett katastrofalt felval att rikta misstroendevotum mot partier som står en ideologiskt nära.

Väljarkåren avskyr otydlighet, vinglighet och kaos hos partier. Väljarkåren älskar tydlighet, stabilitet och ordning.

Den ideologiska värdegrunden gäller endast och alltid. Glöm aldrig det.

10. Stå kvar även när det blåser.

Min analys av den politiska utvecklingen i Sverige under de senaste decennierna är att ”någonting har hänt” och att detta någonting inte har med omvärldsfrågor att göra.

Det har med partiernas förmåga att hantera omvärldsfrågorna att göra.

Alla länder ställs inför utmaningar av olika slag. Så har det alltid varit och så kommer det att förbli. Frågan är vilket parti som är skickligast när läget är som svårast.

Det parti som dagligen och stundligen tycks vara redo att lämna sin ideologiska värdegrund för något käckt populistiskt utspel är det parti som i långa loppet förlorar väljarnas förtroende.

Lika farligt är det att låta sig splittras och inför väljarna framstå som oorganiserad.

Det är därför ytterkantspartierna firar framgångar. Det är inte för att det är enklare att stå vid sidan och kritisera. Det är för att de inte flyttar sig från sin ideologiska grundposition. Det är för att de planerat sin kommunikation och organiserat sig för att genomföra sin kommunikationsplan.

Lyssna på dem. Hör vad de säger i varje intervju. Tycker ni det verkar som att de inte vet vad de ska kommunicera med väljarna? Verkar de oförberedda? Tror ni att de gjort hemläxan? Tillåter de att enskilda partimedlemmar säger fel saker i offentligheten?

Stanna kvar i er grundposition. Utgå ifrån motivet till varför ert parti en gång bildades och vann förtroende hos stora väljargrupper. Det finns ett ”varför” att ständigt ha i minnet.

Varför finns vi? Varför är vi här? Vad är vår primära uppgift i det här landet? Vilka väljare ska vi arbeta för - och vilka väljare blir aldrig våra väljare hur vi än pratar?

I dag tror arbetarrörelsens debattörer att det plötsligt uppstått en målgrupp som heter "konservativa arbetare". Det är ett häpnadsväckande felslut baserat på en utomordentligt felaktig analys.

Anledningen till att det finns något som kallas "konservativa arbetare" är att socialdemokraterna misslyckats med att bibehålla greppet om de "socialdemokratiska arbetarna".

Arbetarna är inte mer konservativa nu än de var förut. Skillnaden nu är att arbetarna inom LO-kollektivet upplever att de inte längre har någon att prata med. Att ingen lyssnar på dem. Att deras behov glömts bort.

Arbetarna vet fortfarande att de exploateras av storfinansen. Det är spelets regler. Men de tänker inte lägga sig ned och dö för det. De kräver sin rätt så som de alltid krävt sin rätt.

Men de fackföreningar och det parti som förr alltid stod på deras sida tycks ha ägnat sig åt annat i ett par decennier. Och när ens vänner försvinner skaffar man sig nya vänner.

Att lämna sin grundposition är detsamma som att vara ute och irra i ingenmansland. Själen är försvunnen. Analysen är fel. Beredskapen är urusel. Planeringen obefintlig.

Gör inte fel. Gör rätt. Var orubbliga i ert förtroende för er egen ideologiska värdegrund om så himmelens portar öppnar sig.

Ni har byggt grunden, taket och väggarna till er egen byggnad och byggnaden står kvar när stormen lagt sig. Byggnaden har stått kvar i över 100 år.

Var alltid förankrade i er egen ideologi, var internt sampratade, ha nära kontakt med era kärnväljare, var tydliga i er kommunikation, var aktiva och konsekventa, tappa aldrig fokus.

Bara för att nya partier kommer och går innebär inte det att ni ska fly. Ni ska stanna kvar och kämpa för det ni vet är rätt.

Era föregångare visste att det var rätt. Ni måste vara övertygade om att er ideologiska värdegrund är rätt. Det är därför ni är utsedda att företräda ert parti.

Om ni inte förstår eller inte vill förstå hur ni ska göra ska ni byta jobb och låta er ersättas av människor som är bättre skickade att göra nytta utifrån dagens förutsättningar.

Tåget går nu.